Centrala Urzędu Miasta
tel. 65 529 81 00

Sekretariat Prezydenta Miasta
tel. 65 529 81 10

Biuro Rady Miejskiej - obsługa Rady i Radnych
tel. 65 529 81 15

Wydział Finansowo - Księgowy - sprawozdawczość, księgowość miasta - tel. 65 529 81 18

Wydział Dochodów i Windykacji - wymiary i pobór podatków miejskich oraz opłat lokalnych 65 529 81 38

Wydział Budżetu - budżet miasta Leszna, planowanie i analizy budżetowe, sprawozdawczość, księgowość budżetowa tel. 65 529 81 40

Wydział Organizacyjny - sprawy gospodarczo- finansowe , kadrowe i socjalne urzędu, obsługa prawna i informatyczna tel. 65 529 81 02

Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji- wszystkie zadania inwestycyjne gminy, zarządzanie drogami i ruchem drogowym, zajcia pasa drogowego oraz reklamy w pasie drogowym - tel. 65 529 81 29

Kontrola Wewnętrzna - tel. 65 529 81 43

Audyt Wewnętrzny - tel. 065 529 81 43

Miejski Rzecznik Konsumentów - pomoc prawna w sprawach konsumenckich tel. 65 529 81 26
Urząd Stanu Cywilnego - sprawy urodzin tel. 65 529 81 67, zgonów tel. 65 529 81 66, ślubów tel. 65 529 81 65

Wydział Spraw Obywatelskich - ewidencja ludności tel. 65 529 81 71, dowody osobiste tel. 65 529 81 70, sprawy wojskowe tel. 65 529 81 69, ewidencja działalności gosp. tel. 65 529 81 72, służby zdrowia tel. 65 529 81 69, nadzór nad stowarzyszeniami tel. 65 529 81 72

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - nadzór nad usługami komunalnymi (komunikacja miejska, czystość miasta, zieleń miejska, ciepłownictwo, wodociągi, kanalizacja, gospodarka odpadami), gospodarka wodna, leśna, ochrona przyrody i rolnictwo tel. 65 529 81 83

Wydział Komunikacji - wydawanie praw jazdy tel. 65 529 81 06, rejestracja pojazdów, ewidencja i nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców, instruktorami nauki jazdy, stacjami diagnostycznymi tel. 65 529 81 05

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, współpraca ze służbami i inspekcjami w sprawach dotyczących bezpieczeństwa tel. 65 529 81 50