Regulamin serwisu www.

Wpisane fragmenty regulaminu związane z płatnościami,przelewami, i ogólnie przyjętymi finansami dotyczą tylko i wyłącznie banerów reklamowych które są odpłatne,pozostałe wpisy w poszczególnych działach jak również zamieszczenie zdjęć jest bezpłatne.

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w serwisie , z przeznaczeniem wyłącznie w celach marketingowych i reklamowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez serwis zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

 

Akceptacja tego regulaminu jest równoznaczna z podpisaniem umowy o przyjęciu jego warunków

W zrozumieniu późniejszych zapisów regulaminu Ogłoszeniodawcą będzie nazywany użytkownik serwisu www który zamieszcza ogłoszenie reklamowe, a Ogłoszeniobiorcą lub Administratorem będzie zwany właściciel serwisu www.

 

Ogłoszenia mogą zamieszczać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Warunkiem uzyskania dostępu do strony www. jest dokonanie rejestracji w serwisie www.

Prawo korzystania ze strony www. wygasa z chwilą nie wpłynięcia opłaty za następny rok

Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania przepisów wynikających z prawa autorskiego i niepublikowania w Serwisie treści naruszających prawa osób trzecich.

Zabrania się podejmowania przez Ogłoszeniodawcę działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie strony www. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę właściciela serwisu www, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek serwisu lub dobre imię Ogłoszeniobiorcy

Zabronione jest umieszczanie w serwisie treści, które zawierają jakiekolwiek materiały niezgodne z obowiązującym prawem RP, a w szczególności obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, nienawistne, zawierające groźby, nieetyczne, obrażające czyjeś uczucia, godzące w czyjąś własność.

 

Złamanie zasady powyższej łączy się z bezpośrednim, natychmiastowym i trwałym usunięciem z listy użytkowników wraz z powiadomieniem organów ścigania o zaistniałym przestępstwie. Aby wspomóc te działania rejestrowane są adresy IP autorów

 

Nazwy użytkowników nie mogą być adresami stron www

 

W serwisie ponadto nie będą publikowane treści zawierające odnośniki do innych konkurencyjnych stron www. których materiał może jakkolwiek zaszkodzić działaniu strony www.Ogłoszeniobiorcy

 

Treść ogłoszenia ukaże się dopiero po akceptacji Ogłoszeniobiorcy

 

Treść ogłoszenia ukaże się dopiero po wpłynięciu na konto ogłoszeniodawcy ustalonej sumy za

czas i wielkość ogłoszenia

 

Ogłoszeniobiorca zastrzega sobie prawo umieszczenia ogłoszenia w czasie do 7 dni od wpłynięcia opłaty za jego umieszczenie, pod warunkiem przestrzegania regulaminu serwisu

 

Wygaśnięcie czasu ogłoszenia może skutkować jego skasowaniem ze strony www

 

Umieszczanie w podpisach linków do innych stron oraz reklam wymaga zgody Ogłoszeniobiorcy. Nie stosowanie się do tego wymogu będzie się wiązało z zablokowaniem konta na stronie www

 

Za datę uruchomienia ogłoszenia uznaję się datę po opłacie na rzecz Ogłoszeniobiorcy + czas do 7 dni

 

Regulamin i świadczone na jego podstawie usługi podlegają prawu polskiemu.


 

Za naruszenie postanowień Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia

Administrator(Ogłoszeniobiorca) serwisu www zastrzega sobie prawo usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny.

Ogłoszeniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania użytkowników w ramach serwisu www . Ogłoszeniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność ofert, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Ogłoszeniodawców.

Ogłoszeniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników strony www związane z ofertą Ogłoszeniodawcy, a w szczególności związane z dokonanymi rezerwacjami, zapytaniami czy zawartymi umowami

Odpowiedzialność Ogłoszeniobiorcy zostaje wyłączona w przypadku działania Siły Wyższej rozumianej jako okoliczności znajdujące się poza praktyczną kontrolą Ogłoszeniobiorcy, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie: błąd oprogramowania komputerowego, uszkodzenie sprzętu komputerowego, działanie albo zaniechanie podwykonawców Ogłoszeniobiorcy, pożar lub inny nieszczęśliwy wypadek, strajk, spór pracowniczy, wojna, atak terrorystyczny, wejście w życie aktów prawa powszechnie obowiązującego lub wydanie jakiegokolwiek orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej.

W przypadku stwierdzenia przez Ogłoszeniobiorcę naruszenia Regulaminu dokonanego przez Ogłoszeniodawcę, Ogłoszeniobiorca może bezzwłocznie pozbawić Ogłoszeniodawcę wszystkich albo niektórych uprawnień wynikających z regulaminu. W takich okolicznościach, Ogłoszeniodawcy nie przysługuje zwrot żadnej z opłat poniesionych na rzecz Administratora strony www.

W przypadku gdy Ogłoszeniodawca posiada adres email, wyraża zgodę na przesłanie

e- faktury, tzn faktury którą sam sobie wydrukuje z PDF.

Każda zmiana we wpisie wymaga ponownego akceptu administratora strony.
 

Wszelkie spory wynikające lub związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Ogłoszeniobiorcy.